×

Välkomment till Bodystore.com!

0 0 kr

Sections

×
  Pharma Nord

  Glukosamin Pharma Nord, 90 kapslar

  Glukosamin Pharma Nord 400 mg från Pharma Nord är ett receptfritt läkemedel som används för att lindra symtomen vid lätt till måttlig ledförslitning (artros).


   

  Läs Mer

  SKU# L-154

  134 kr

  I lagerLeveranstid: 1-3 arbetsdagar

  Fri frakt

  Fria returer

  Glukosamin Pharma Nord 400 mg från Pharma Nord är ett receptfritt läkemedel som används för att lindra symtomen vid lätt till måttlig ledförslitning (artros).

  • Får ej säljas till personer under 18 år
  • Receptfritt läkemedel
  • Används för att lindra symtom vid lätt till måttlig ledförslitning
  • Glukosamin

  Pharma Nords Glukosamin Pharma Nord 400 mg är ett receptfritt läkemedel som används för lindring av symtom vid lätt till måttlig ledförslitning. Den aktiva substansen är glukosamin som är en kroppsegen substans som bildas från glukos (en sockerart). Glukosamin behövs för att kroppen skall kunna bilda större molekyler som finns i bland annat ledvätska och brosk. Produkten lämpar sig inte för behandling av akuta smärtsymtom. Läs bipacksedeln noga före användning! För mer information, se www.fass.se.

  Doser per förpackning:

  90 doser

  Dosering:

  Ta alltid Glukosamin Pharma Nord enligt doseringsanvisningen nedan eller enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.Vanlig dos är 1 kapsel 3 gånger dagligen. Alternativt kan hela dosen tas vid ett tillfälle under dagen. Kapslarna bör intas med ett helt glas vatten. Vid behov kan kapslarna öppnas och innehållet strös över maten eller tömmas ut på en tesked. Det är möjligt att du inte observerar någon symtomlindring (speciellt smärtlindring) innan du använt detta läkemedel i flera veckors tid. I vissa fall kan det dröja ännu längre innan symtomlindring kan ses. Glukosamin Pharma Nord bör inte användas under längre tid än 1 månad utan samråd med läkare. Glukosamin Pharma Nord skall inte användas av personer som är under 18 år. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Tecken och symtom på överdosering med glukosamin kan omfatta huvudvärk, yrsel, ledvärk, illamående, kräkningar, desorientering, diarré eller förstoppning. Avbryt behandlingen vid tecken på överdosering. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Fortsätt behandlingen i enlighet med rekommendationerna. Symtomen kan återkomma om du slutar att ta läkemedlet. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  Innehåll per tablett: 

  Den aktiva substansen är glukosamin. 1 kapsel innehåller 676 mg glukosaminsulfat-kaliumkloridkomplex motsvarande 400 mg glukosamin eller 509 mg glukosaminsulfat. Övriga innehållsämnen är magnesiumstearat, gelatin, titandioxid (färgämne E171)

  Allergiinformation:

  Använd inte läkemedlet om du är allergisk (överkänslig) mot glukosamin eller mot något av övriga innehållsämnen i Glukosamin Pharma Nord eller om du är allergisk mot skaldjur, eftersom det verksamma ämnet, glukosamin, utvinns ur skaldjur.

  Andra läkemedel och Glukosamin Pharma Nord:

  Ökad effekt av läkemedel som påverkar blödningsbenägenheten (såsom warfarin) har rapporterats vid samtidig behandling med glukosamin. Patienter som behandlas med blodförtunnande läkemedel bör kontrolleras noga i samband med att behandling med glukosamin påbörjas eller avslutas. Kombinera inte Glukosamin Pharma Nord med andra läkemedel utan att tala med din läkare. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

  Varningar och försiktighet:

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Glukosamin Pharma Nord:

  • om du har diabetes. Då bör du rådgöra med läkare före användning av Glukosamin Pharma Nord. Blodsockernivåerna kan behöva kontrolleras oftare i början av behandlingen.

  • om du har nedsatt njurfunktion eller har ordinerats diet med låg kaliumhalt. Då bör du konsultera läkare före intag av Glukosamin Pharma Nord eftersom produkten innehåller kalium (87 mg per kapsel).

  Sluta att ta Glukosamin Pharma Nord och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem)

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter.

  Biverkningar:

  Liksom alla läkemedel kan Glukosamin Pharma Nord orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Följande biverkningar har rapporterats:

  Vanliga (förekommer hos färre än 1 av 10 användare): huvudvärk, dåsighet, illamående, magsmärta, matsmältningsproblem, diarré, förstoppning.

  Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): utslag, klåda, hudrodnad.

  Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): svullnad av ansikte, tunga eller svalg (angioödem, se Var särskilt försiktig med Glukosamin Pharma Nord), försämrad kontroll av blodglukos hos diabetiker, förhöjda kolesterolvärden, yrsel, astma, förvärrad astma, kräkningar, svullnad, hudsvullnad, nässelutslag, förhöjda levervärden, gulsot.

  Enstaka fall av patienter med ökad kolesterolhalt i blodet har rapporterats. Det har inte kunnat fastställas om det finns ett samband med användandet av glukosamin.

  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

  Graviditet och amning:

  Använd inte Glukosamin Pharma Nord om du är gravid. Använd inte Glukosamin Pharma Nord om du ammar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner:

  Glukosamin Pharma Nord förväntas inte påverka förmågan att köra bil eller att använda maskiner, men upplever du att du blir trött eller får huvudvärk av kapslarna bör du inte köra bil. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Förvaring:

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter “Utg.dat.:”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Förvaras vid högst 30° C. Tillslut förpackningen väl. Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  Observera att vi inte ansvarar för innehållet i omdömen publicerade på siten. I omdömena beskrivna resultat och effekter är individuella och kan inte generaliseras.