×

Välkomment till Bodystore.com!

0 0 kr

Sections

×

  20% rabatt på ett köp! Ange kod START20 i kassan.

  Gäller ej veckans kampanjer, Concept 2 samt Presentkort.

  Pharma Nord

  Glukosamin Pharma Nord, 90 kapslar

  Glukosamin används för att lindra symptomen vid lätt till måttlig ledförslitning.

  Läs Mer

  SKU# L-154

  149 kr

  I lagerLeveranstid: 1-3 arbetsdagar

  Fri frakt over 499,-

  Fria returer

  Glukosamin Pharma Nord 400 mg från Pharma Nord är ett receptfritt läkemedel som används för att lindra symptomen vid lätt till måttlig ledförslitning (artros).

  • Får ej säljas till personer under 18 år
  • Receptfritt läkemedel
  • Används för att lindra symtom vid lätt till måttlig ledförslitning
  • Glukosamin

  Pharma Nords Glukosamin Pharma Nord 400 mg är ett receptfritt läkemedel som används för lindring av symptom vid lätt till måttlig ledförslitning. Den aktiva substansen är glukosamin som är en kroppsegen substans som bildas från glukos (en sockerart). Glukosamin behövs för att kroppen skall kunna bilda större molekyler som finns i bland annat ledvätska och brosk.

  Artros är nedbrytning av det släta ledbrosket som finns på ytan av ett ben i anslutning till en led. Nedbrytningen kan bero på slitage, skada eller sjukdom och kan göra det smärtsamt att röra leden. Artros uppkommer främst hos äldre personer. Vanligast är att knäleder, höftleder, fingerleder eller fotleder drabbas.

  Produkten lämpar sig inte för behandling av akuta smärtsymptom. Läs bipacksedeln noga före användning. För mer information, se www.fass.se.

  Doser per förpackning: 90 doser

  Dosering: 1 kapsel 3 ggr dagligen. Alternativt kan hela dosen tas vid ett tillfälle under dagen. Kapslarna bör intas med ett helt glas vatten. Vid behov kan kapslarna öppnas och innehållet strös över maten eller tömmas ut på en tesked.

  Ta alltid Glukosamin Pharma Nord enligt doseringsanvisningen nedan eller enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Det är möjligt att du inte observerar någon symptomlindring (speciellt smärtlindring) innan du använt detta läkemedel i flera veckors tid. I vissa fall kan det dröja ännu längre innan symptomlindring kan ses. Glukosamin Pharma Nord bör inte användas under längre tid än 1 månad utan samråd med läkare.

  Tecken och symptom på överdosering med glukosamin kan omfatta huvudvärk, yrsel, ledvärk, illamående, kräkningar, desorientering, diarré eller förstoppning. Avbryt behandlingen vid tecken på överdosering. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Fortsätt behandlingen i enlighet med rekommendationerna. Symptomen kan återkomma om du slutar att ta läkemedlet. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  Innehåll per tablett: Den aktiva substansen är glukosamin.

  Innehåll per kapsel
  glukosaminsulfat-kaliumkloridkomplex 676 mg
  - varav glukosamin 400 mg
  - glukosaminsulfat 509 mg
  magnesiumstearat
  gelatin
  titandioxid (färgämne E171)

  Allergiinformation: Använd inte läkemedlet om du är allergisk (överkänslig) mot glukosamin eller mot något av övriga innehållsämnen i Glukosamin Pharma Nord eller om du är allergisk mot skaldjur, eftersom det verksamma ämnet, glukosamin, utvinns ur skaldjur.

  Andra läkemedel och Glukosamin Pharma Nord: Ökad effekt av läkemedel som påverkar blödningsbenägenheten (såsom warfarin) har rapporterats vid samtidig behandling med glukosamin. Patienter som behandlas med blodförtunnande läkemedel bör kontrolleras noga i samband med att behandling med glukosamin påbörjas eller avslutas. Kombinera inte Glukosamin Pharma Nord med andra läkemedel utan att tala med din läkare. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

  Varningar och försiktighet: Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Glukosamin Pharma Nord:

  • om du har diabetes. Blodsockernivåerna kan behöva kontrolleras oftare i början av behandlingen.

  • om du har nedsatt njurfunktion eller har ordinerats diet med låg kaliumhalt. Eftersom produkten innehåller kalium (87 mg per kapsel).

  Sluta att ta Glukosamin Pharma Nord och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem)

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter.

  Biverkningar: Liksom alla läkemedel kan Glukosamin Pharma Nord orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Följande biverkningar har rapporterats:

  Vanliga (förekommer hos färre än 1 av 10 användare): huvudvärk, dåsighet, illamående, magsmärta, matsmältningsproblem, diarré, förstoppning.

  Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): utslag, klåda, hudrodnad.

  Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): svullnad av ansikte, tunga eller svalg (angioödem, se Var särskilt försiktig med Glukosamin Pharma Nord), försämrad kontroll av blodglukos hos diabetiker, förhöjda kolesterolvärden, yrsel, astma, förvärrad astma, kräkningar, svullnad, hudsvullnad, nässelutslag, förhöjda levervärden, gulsot.

  Enstaka fall av patienter med ökad kolesterolhalt i blodet har rapporterats. Det har inte kunnat fastställas om det finns ett samband med användandet av glukosamin.

  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

  Graviditet och amning: Använd inte Glukosamin Pharma Nord om du är gravid eller ammar.

  Körförmåga och användning av maskiner: Glukosamin Pharma Nord förväntas inte påverka förmågan att köra bil eller att använda maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.

  Förvaring: Utom syn- och räckhåll för barn och vid högst 30° C. Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter “Utg.dat.:”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Övrigt: Detta är ett kosttillskott och bör ej användas som ett alternativ till en varierad kost. Den rekommenderade dagliga dosen bör ej överskridas. Förvaras oåtkomlig för små barn. Tänk på vikten av en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil. Produkten är avsedd för friska personer över 18 år. Om Du är gravid, ammande, lider av sjukdom eller behandlas med läkemedel bör Du alltid kontakta läkare innan Du använder produkten.

  Observera att vi inte ansvarar för innehållet i omdömen publicerade på siten. I omdömena beskrivna resultat och effekter är individuella och kan inte generaliseras.